Workshops meditatietraining – en HealingArt binnen uw bedrijf.

De meest voorkomende reden waarom mensen gaan mediteren is om zich  gelukkiger en meer energiek te gaan voelen. In de afgelopen decennia is door meer dan 300 universiteiten, waaronder  de universiteit van Leiden,  ziekenhuizen en onderzoekcentra in meer dan 50 landen onderzoek gedaan naar  de gezondheids voordelen van meditatie.

Enkele voorbeelden;  heeft een positief effect op de hersenen, verlaagt de hartslag, bloeddruk gaat drastisch omlaag, de reactiesnelheid wordt verhoogd, kracht en weerstand nemen toe,  verhoogt energieniveau en vitaliteit, slaapvermogen verbeterd en inslaaptijd neemt af, meer in rust zijn, acceptatievermogen neemt toe.

Doel van een workshop in uw bedrijf.

Bij de universiteit Nyenrode te Breukelen heb ik in samenwerking met Prof. Dr. Paul de Blot diverse workshops gegeven, meditatie op een HealingArt schilderij. Door de sfeer  van rust en harmonie wat zo’n schilderij bewerkstelligt, verdiept de  werking van meditatie.

De energie van de schilderijen roept de kijker op om met haar of zijn binnenwereld contact te maken. Meditatie brengt rust in het hart van de mens  en  kunnen we dichter bij ons zelf blijven. Vanuit deze sfeer komt er meer vertrouwen en respect op de werkvloer. Dit komt weer ten goede aan de samenwerking in een organisatie of bedrijf. We kunnen meer van elkaar verdragen en staan meer open voor wat er werkelijk leeft. Elke onderneming bestaat uit mensen . Zij zijn het fundament van de organisatie.  Als wij  als bedrijf de mens weer meer centraal gaan stellen kunnen we ook in onze organisatie meer rendement, plezier en rust verwachten. Wat automatisch meer passie, waardering en bezieling geeft.

De workshops die ik geef worden afgestemd op dat  wat er nodig is. b.v. Faciliteren bij besluitvorming  voor een vergadering, teamgeest optimaliseren of anderszins. Voor contact info@healingart.nl  Of klik op het plaatje hieronder om de uitgebreide flyer te downloaden.

klik voor de workshopfolder

In samenwerking met Prof. Dr. Paul de Blot is onderstaande uitleg over HealingArt binnen uw bedrijf tot stand gekomen.

Op uitnodiging en met medewerking van professor dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ, Hoogleraar spiritualiteit business Universiteit Nyenrode Is onderstaand artikel tot stand gekomen.

Dit artikel is geplaatst in Business spiritualiteit magazine Nyenrode, nr 4 2008. Uitgegeven door uitgeverij www.Quist.nl

De invloed van healingart kunst op de cultuur van een organisatie.

De Canadese grootindustrieel Ouimet die zich reeds meer dan dertig jaar heeft bezig gehouden met de spirituele kracht van organisaties wijst erop dat het van groot belang is om in de organisatiecultuur zelf ook elementen in te bouwen die ons stil kunnen maken. Ze brengen ons tot in-keer, een stilte die ons bewust maakt van de dieper liggende vraag wat we aan het doen zijn. Dat kan een ruimte zijn als een stiltecentrum, een binnentuintje, een stil hoekje, een vijver, maar ook een kunstwerk of schilderij, een tekst of muziek.
Kunst schept innerlijke stilte en deze stilte in het hart stelt ons beter in staat om te luisteren, niet enkel naar onszelf maar ook naar anderen. Spiritualiteit bestaat vooral uit stil zijn en tot in-keer komen. In de stilte worden we bewust van onze diepste roeping op het zijnsniveau, waar alles met alles samenhangt.

1. De spirituele kracht van kunst

Elke authentieke kunst is in staat ons stil te maken en een esthetische ervaring op te roepen, dat is de ervaring van de totaliteit als iets van binnen. Kunst is verschillend van diepgang. Spirituele kunst is in staat ons tot op het diepste niveau te raken en stil te maken. Op dit niveau van ons leven is de kunst in staat een beleving op te roepen van ons diepste wezen en de verdeeldheid en tegenstelling in ons leven tot samenhang te brengen. De esthetische ervaring is bij uitstek spiritueel, bij uitstek heel-makend De stressverwekkende gejaagdheid en onrust kan door een esthetische ervaring tot rust komen. In die zin heeft kunst therapeutische invloed op de ziekmakende spanningen in het werk die tot stress en burn out kunnen leiden. Kunst kan in deze zin helend zijn in een ziekmakend arbeidsklimaat.
Kunst kent veel vormen. Het kunnen spirituele schilderstukken zijn die een heel- makende en rustgevende energie uitstralen In de 16e eeuw was Paolo Veronese een bekend spiritueel schilder, in de vorige eeuw worden Marc Chagal-Mondriaan, Jozef Rulof, Kadinsky, Paul Klee, Rauschenbach en Newman wel de avantgarde genoemd van spirituele kunst. In de muziek wordt Bach erkend als een spiritueel grootmeester.
In deze tijd is Martine Nijenhuis uit Bergen bekend geraakt door haar spirituele vioolspel. In het Griekse Christendom zijn de ikonen een spirituele kunst bij uitstek. In deze tijd worden door de Nepalezen tanka’s gemaakt, een soort ikonen. Mandala’s tonen als tekeningen eveneens spirituele kracht. De zen monniken kalligraferen spirituele teksten. Ook in verhalen kan het spirituele karakter tot uitdrukking worden gebracht. In het soefisme maakt men meer gebruik van spirituele gedichten zoals b.v.van de perzische dichter Rumi.

2. Het spirituele klimaat van een organisatie

Mensen hebben een hart en kunnen worden aangesproken door iets wat mooi is. Een onderneming bestaat uit mensen en is gericht op mensen, mensen van vlees en bloed, geen bavianen of robots. Mensen kunnen ook als groep collectief worden geraakt door iets moois. De bedrijfscultuur is de drager van de esthetische krachten en spirituele energie, waardoor de mensen zich thuis voelen in een bedrijf. Deze bedrijfscultuur wordt mede bepaald door de rust die er heerst . Kunst draagt hierbij in belangrijke mate bij. De aankleding van het gebouw, de kleuren die er spelen en schilderijen die er hangen kunnen van grote invloed zijn voor de ondernemingscultuur. Een organisatiecultuur kan ziekmakend zijn of genezend. Het is gebleken dat een onderneming die kunst in haar cultuur inbouwt tot hogere prestaties in staat is en minder gevoelig is voor stress en burn out. Ondernemingen met grote aandacht voor de kunst tonen vaak ook een menselijker personeelsbeleid. Kunst kan een belangrijke bijdrage leveren voor een gezonde ondernemingscultuur, die in staat is de spirituele krachten ervan te activeren en beter te benutten voor vernieuwing. De mensen zijn tot betere prestaties in staat als ze op zijnsniveau worden aangesproken. In dit opzicht kunnen schilderijen inspirerend werken op het ondernemingsklimaat.

3. Healing art in organisaties

Ik spreek graag van healing art ook in organisaties, omdat het de diepe inspiratiebron op zijnsniveau vrij maakt van stoorzenders en de uitstraling van spirituele energie mogelijk maakt. Deze geestelijke energie is rustgevend en helend, in de zin dat het tot een beleving leidt van de samenhang met het groter geheel en al het bestaande. Dat is een helende werking voor mensen in die zin dat we ons bewust worden van onze eenwording met het groter geheel en daardoor ook heel worden. Ik spreek hier over spirituele schilderkunst als heel makend. Vanzelfsprekend kunnen andere kunstvormen als muziek, beeldhouwen, architectuur, e.d. zoals we boven reeds zagen eveneens heel makend zijn.
Spirituele kunst geeft rust, harmonie en vreugde. De frisse kleuren van een schilderij stralen een opwekkende energie uit. Door het universele karakter van deze meditatieve kunst kan iedereen zich erin herkennen en de rustgevende werking ervan genieten. Enkele voorbeelden die in de praktijk toepasbaar zijn faciliteren bij besluitvorming, teamgeest optimaliseren of gewoon rust brengen in uw bedrijf. Hoe dit werkt, kan ik het beste toelichten vanuit mijn eigen ervaring.

4. HealingArt: een lichtbrug tussen het doen en het zijn in mijn leven

Het is deze healingArt energie die me verlicht bij het schilderen en vanuit een diepe bron mijn leven doorstroomt. Het ervaren ervan kan zeer intens zijn en mij onrustig maken, maar het kan ook minder intens zijn en rustgevend. De genezende kracht die ik ervaar komt zelfs voor mij op verassende wijze tot uitdrukking op het doek. Ook spelen intense ervaringen vanuit mijn meditatie een rol. Die vloeien door mijn dagbewustzijn heen en vinden hun plek in een schilderij.
Ik heb gemerkt dat iets moois willen maken niet werkt. Mezelf afstemmen op wat mij bezielt wel. Nu is het simpelweg: van binnen voelen wat geboren wil worden, en dat durven volgen. De drive is soms zo sterk dat ik midden in de nacht naar mijn atelier getrokken word en niet anders kan dan beginnen. Dan voel ik de stille vreugde van één zijn met mijn ziel. Ik zeg wel eens: ik kleur mijn ziel naar buiten.
Later tijdens het exposeren merkte ik dat die verinnerlijking ook door de toeschouwers te voelen is. Soms bleven mensen een half uur voor een schilderij zitten. Of ze kwamen een paar keer terug om voor het bewuste schilderij te gaan zitten en zo zichzelf terug te vinden. “Het is alsof het schilderij mij roept”, vertelden ze. “Alsof het speciaal voor mij gemaakt is.”
Soms voelen mensen een doorstroming in hun lichaam; ze worden geraakt. Een schilderij kan persoonlijk zo sterk aanspreken en zo diep raken dat men op een heel diep niveau tot een zijnservaring komt. Men her-innert zichzelf als deeltje van de totaliteit van het bestaan.
Ook als mensen een schilderij kochten, was dat vanwege hun ervaring van de bevrijdende energie die door de schilderijen stroomt. “Ik kan beter beslissingen nemen”, vertelden ze me later. Of ze hebben een stap gezet op een ander gebied. Ze ervaren de vreugde of de rust. Zo is elk schilderij klaarblijkelijk gemaakt voor een bepaald persoon of voor een bepaalde ruimte of voor een bepaalde organisatie. Het klopt gevoelsmatig ook elke keer weer als er een schilderij meegaat met een koper. En tegelijkertijd herkent men in de schilderijen zich zelf.
Niet iedereen die de schilderijen ziet, hoeft in de spirituele kracht ervan te geloven. Als het nodig is word je a.h.w. geroepen om de innerlijke reis naar je hart te beginnen of te verdiepen. Het is het licht van het Zijn dat mij inspireert

5. De samenhang van het masculiene en feminiene in de mens

Als wij als mens veelal vanuit onze linker hersenhelft(ratio) het dagelijks leven en ons werk benaderen, gebruiken we maar de helft van onze potentie. Wanneer wij leren ook de rechter hersenhelft (creativiteit, gevoel, spiritualiteit, intuïtie) te gebruiken, dan komt de ware potentie, die wij als mens met de geboorte meebrengen, tot onze beschikking.
Spirituele kunst nodigt de mens uit om de weg naar binnen te maken. Ze roept op de ziel te volgen. Zichzelf open te stellen voor de harmonie en de vreugde in zichzelf. Als wij meer vanuit onze beide hersenhelften kunnen leven, wordt het zelfgenezend vermogen wat iedereen in zich draagt aangesproken. En kunnen wij als mens meer vanuit een volheid leven en werken. Dan openbaart de liefde zich die altijd al in onze harten aanwezig is, maar door allerlei gebeurtenissen – vaak pijnlijke ervaringen – in ons leven versluierd is.
Spirituele kunst verinnerlijkt onze zintuiglijke ervaring. Om inzicht en contact met onze binnenkant te krijgen moeten wij onze innerlijke zintuigen gebruiken. Onze innerlijke zintuiglijkheid kan ons helpen opgelopen pijnen te genezen. Zoals Hein Stufkens beschrijft: “Ik kan mezelf alleen leren begrijpen vanuit de innerlijke beleving. Het grote mysterie is mijzelf te vinden. Het grote mysterie is de mens zelf.”
Als we het mannelijke en vrouwelijke in ons in evenwicht brengen, kan ons ware wezen weer door ons heen gaan stralen. En dan bereiken we datgene waarnaar wij, naar mijn gevoel, ons hele leven op zoek zijn geweest: Eén te worden met ons geheelde Zelf. Daardoor komt er meer rust en vreugde in onze harten. Kunnen we meer schouwen, en betere beslissingen nemen vanuit een heelheid, vanuit overzicht, vanuit Zijnskwaliteit.

6. Spirituele kunst als helende en vernieuwende kracht van de organisatie

Een bedrijf bestaat uit mensen en is daarom ook menselijk in de volle zin. Een organisatie is een corporatieve persoon , die gezond kan zijn maar ook ziek. Een stressverwekkend beleid maakt mensen ziek en vermindert de prestaties. Een bedrijf met geestelijk gezonde en geïnspireerde mensen ontwikkelt vanzelf een gezonde organisatiecultuur waar de mensen zich thuis voelen en met plezier werken. Dit komt ook het arbeidsproces ten goede. In een dergelijke sfeer op de werkvloer kan men meer van elkaar verdragen. De arbeidsprocessen lopen soepeler. Er ontstaat minder stress.
Als er in een bedrijf een belangrijke beslissing genomen moet worden en men benadert dat alleen vanuit de ratio (linker hersenhelft), kan dat een moeizaam gebeuren zijn. Gebruikt men ook de rechter hersenhelft, dan wordt in de overweging vanzelf de creativiteit, de intuïtie en het gevoel meegenomen. Dan verloopt zo’n stap veel soepeler.
Er wordt wel beweerd, dat vrouwen met het kopen van aandelen beter zijn dan mannen (gevaarlijk onderwerp). Over het algemeen hebben vrouwen meer toegang tot hun intuïtie en gevoel door het ontvankelijke voor het nieuwe leven wat een vrouw in zich draagt. De vrouw brengt de verbinding met haar binnenwereld mee. De man brengt zijn verbinding met de buitenwereld mee. Door training en bewustwording kunnen beide kanten ontwikkeld worden en samengaan.
Door je bewust af te vragen in een bepaalde situatie: ‘Wat heb ik nu nodig om weer in mijn midden te komen’, en dat vervolgens ook te doen, neemt de vreugde in het dagelijks werk en leven toe. En wanneer je meer in het nu leeft neemt de kans op een burn out af.
Spirituele schilderijen hebben hun invloed op de sfeer in een bedrijf omdat het appèl op het hart de mens uit het denken haalt en in het nu brengt. Werknemers worden creatiever en minder snel agressief.
Dat beschrijft Eckart Tolle in zijn boek: ‘De kracht van het NU’ als geen ander. Toen hij onlangs hierover met Oprah Winfrey een serie van tien gesprekken aanging (www.oprah.com) registreerden zich voor het eerste gesprek al bijna één miljoen mensen. Dit besef begint door te dringen op onze planeet.
Als wij vanuit heelheid in ons werk kunnen staan, kunnen we veel meer aan. Dan kunnen we beter met onszelf en met elkaar omgaan. Dan nemen we beter gefundeerde beslissingen.
Dan zal een bedrijfsleider meer openstaan voor wat er zich werkelijk afspeelt. Voor hemzelf en voor de werknemers. Dan ontstaat er meer begrip voor elkaar, en daardoor meer soepelheid en stroming van energie in de werksfeer. En meer werkplezier.
Het zijn vaak schijnbaar onbelangrijke factoren die een werkklimaat kunnen verbeteren.
Wij realiseren ons vaak niet wat kleuren en sferen voor een invloed op ons hebben. Sprankelende, frisse kleuren verfrissen de geest. Ga maar eens een tijdje voor een donker schilderij staan, en daarna voor een heldere frisse kleur. Je hoeft er niet in te geloven. De kleuren doen hun werk. En als je in een ruimte komt waar een ontspannen, prettige sfeer hangt, ga je je vanzelf prettig voelen. Daarentegen, als je een ruimte binnenkomt waar spanning en stress heersen, werkt dat ook onmiddellijk door.
Net als sommige muziek en een wandeling in de natuur kan kunst stilte scheppen en bewustzijn van de stilte in onszelf. Ook een stiltecentrum kan hieraan bijdragen. In een toenemend aantal bedrijven en scholen is een stiltecentrum ingericht, waar mensen zich kunnen terugtrekken om even bij zichzelf te komen.
Spirituele kunst en stilte horen bij elkaar. In het bedrijfsleven moet er plaats zijn voor stilte waar de mens tot zichzelf komt en tot vragen komt als “Wie ben ik?” en “Wat verlang ik?” Dan ontdekt de mens het verlangen naar waardering wat ook de roeping bewust maakt om anderen te waarderen en iets te doen voor anderen.

Het zijn de stiltemomenten in ons werk waardoor we tot onszelf komen en bewust worden wat we aan het doen zijn, wat de zin ervan is. Spirituele kunst wil dergelijke momenten van ont haasting scheppen, dat zijn momenten van reflectie, een korte stilte om zich te bezinnen op het NU wat ben ik aan het doen, wat wil ik, wie ben ik.

In liefde en licht, Willeke Hendrikx.

Voor bedrijven en organisaties geef ik meditatie en visualisatie workshops

Geef een reactie

Uw email adres wordt NIET gepubliceerd